วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ติดตามธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตรวจสอบเฝ้าระวังโรคและรายงานการระบาดโรคสัตว์

เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ร่วมกับพี่สัตวบาล
เก็บตัวอย่างCOACAL SWAP ในพื้นที่เสี่ยง
ติดตามสอบสวนการระบาดของโรคสัตว์
ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด
เก็บตัวอย่างตามที่ได้รับแจ้งสัตว์ปีกป่วยตาย

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัข
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกรให้เกษตรกร
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ

ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรคระบาด(ฺBiosecuerity)
การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง


การอบรมส่งเสริมการทำอาหารสัตว์ราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอป่าแดด

ดูแลงาน/โครงการกิจกรรมต่างๆของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอป่าแดด

 อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรายย่อย
 อบรมเครือข่ายอาสาปศุสัตว์
 เปิดสถานีบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านปศุสัตว์
 ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ลงทะเบียนเกษตรกรอบรมยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรายย่อย ม.1 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดดวันที่ 17 สิงหาคม ดิฉันได้ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยของอำเภอ

ป่าแดด นำทีมโดยคุณหมดดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล ได้อบรมเกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์โดยวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์แก่เกษตรกร

เยียมชมกิจกรรมการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

ดิฉันติดตามท่านหัวหน้า ไปเยี่ยมชมการทำบ่อก๊าซชีวภาพของลุงยก เอกครอง ค่ะ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 และได้ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา ณ วัดสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดดและได้มีเกษตรกรเข้าร่วม 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่2 บ้านสันกอง ตำบลโรงช้าง และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง ตำบลศรีโพธิ์เงิน

แนะนำตัวเองก่อน

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุพรรณี ยามี เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ตำแหน่ง ปศุสัตว์ตำบล มีหน้าที่มากมาย ซึงต่อจากนี้ไปดิฉันจะนำมาบันทึกไว้ในหน้าบล็อกนี้ค่ะ ท่านสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของดิฉันได้ตลอดเวลา ทุกที่ทีมีอินเตอร์เนทถึงค่ะ
นางสาวสุพรรณี ยามี