วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ติดตามธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตรวจสอบเฝ้าระวังโรคและรายงานการระบาดโรคสัตว์

เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ร่วมกับพี่สัตวบาล
เก็บตัวอย่างCOACAL SWAP ในพื้นที่เสี่ยง
ติดตามสอบสวนการระบาดของโรคสัตว์
ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด
เก็บตัวอย่างตามที่ได้รับแจ้งสัตว์ปีกป่วยตาย

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัข
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกรให้เกษตรกร
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ

ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรคระบาด(ฺBiosecuerity)
การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง


การอบรมส่งเสริมการทำอาหารสัตว์ราคาประหยัดในพื้นที่อำเภอป่าแดด

ดูแลงาน/โครงการกิจกรรมต่างๆของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอป่าแดด

 อบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรายย่อย
 อบรมเครือข่ายอาสาปศุสัตว์
 เปิดสถานีบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านปศุสัตว์
 ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์